Salgs- og leveringsbetingelser

-for Dansk Rendejern ApS


Indledning

Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne og finder anvendelse for alle tilbud, ordrebekræftelser, salg og leverancer foretaget af Dansk Rendejern. Dansk Rendejern er berettiget til at lade de ydelser, der skal leveres, udføre af underentreprenører.

Tegninger og beskrivelser

Alle oplysninger om dimensioner, kapacitet, data af teknisk og anden art samt priser, som er anført i kataloger, annoncer, tilbud, billedmaterialer, på hjemmesider, prislister m.m. er omtrentlige.

Priser

Dansk Rendejern har til enhver tid ret til at ændre sine priser/prislister, med mindre anden aftale træffes, finder salg sted i henhold til den prisliste, som er gældende på ordrebekræftelsens dato. Prisangivelser sker under forbehold for strejke, lockout, ændring af leverandørpriser og andre forhold, som Dansk Rendejern ikke selv er herre over.
Opgivne priser er eksklusive moms og er baseret på de ved tilbuddets afgivelse, herskende prisforhold for materialer, arbejdslønninger og transportudgifter m.v.. Priserne er ligeledes baseret på de ved tilbuddets afgivelse - gældende valutakurser, og kan således reguleres i forhold til ændringer i pris- og valutaforhold. Priser kan også reguleres jf. førnævnte, for allerede indgåede aftaler.

Betaling

Betaling skal lægges inden for den på fakturaen angivne dato. Såfremt en sådan dato ikke er angivet, er betalingsbetingelserne, kontant ved levering.
Erlægger kunden ikke betaling i rette tid, er Dansk Rendejern berettiget til at fordre renter af det skyldige beløb med 2 % pr. måned, af den til enhver tid værende saldo fra tiden fra leveringen og til betaling sker. Manglende betaling vil efter den fastsatte forfaldsdag, kunne medføre overgivelse til retslig inkasso uden yderligere varsel. Kunden er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen til sikkerhed for opfyldelse af Dansk Rendejern´s forpligtelser, ligesom en forsinkelse med en uvæsentlig del af leverancen heller ikke berettiger kunden til udeladelse af, at erlægge den fulde betaling i henhold til de trufne aftaler. Dersom varer, der ifølge aftale eller kontrakt skal leveres til bestemt tid, ikke rettidigt aftages af kunden, kan Dansk Rendejern efter eget valg lade varerne bortsælge for kundens regning, efter advis til kunden, eller oplægge varerne for kundens regning, således at kunden skal betale de med oplagringen forbundne omkostninger. Uanset forsinkelse ved modtagelsen er kunden under alle omstændigheder, forpligtet til ved forfalds tid, at erlægge den stipulerede betaling. Ved oplagring henligger varerne for kundens risiko.

Om Dansk Rendejern ApS

Dansk Rendejern ApS er en grossist virksomhed, der geografisk er placeret i Holbæk.
Virksomheden har eksisteret siden 2014, med mange års erfaring indenfor for branchen.

Dansk Rendejern ApS har et solidt netværk blandt samarbejdspartnere samt leverandører, og kan med denne erfaring, skaffe et bredt sortiment. Vi importerer en del af vores egne produkter fra hele verden og markedsfører vores produkter på det danske marked til konkurrence dygtige priser.

Hemmeligholdelse

Dansk Rendejern er på kundens anmodning herom forpligtet til at hemmeligholde fortrolige oplysninger, som Dansk Rendejern modtager vedrørende kundens virksomhed.
Kunden forpligter sig til at hemmeligholde enhver oplysning vedrørende Dansk Rendejern, med mindre oplysningen generelt er tilgængelig for tredjemand. Parternes hemmeligholdelsesforpligtelser vedvarer efter, at andre dele af aftalen er ophørt.

Om Dansk Rendejern ApS

Dansk Rendejern ApS er en grossist virksomhed, der geografisk er placeret i Holbæk.
Virksomheden har eksisteret siden 2014, med mange års erfaring indenfor for branchen.

Dansk Rendejern ApS har et solidt netværk blandt samarbejdspartnere samt leverandører, og kan med denne erfaring, skaffe et bredt sortiment. Vi importerer en del af vores egne produkter fra hele verden og markedsfører vores produkter på det danske marked til konkurrence dygtige priser.

Reklamation og mangler

I en periode på 12 måneder fra det solgtes levering, er Dansk Rendejern ansvarlig for fejl og mangler i enhver henseende, forudsat at kunden kan bevise, at fejlen eller manglen skyldes forsæt eller uagtsomhed hos Dansk Rendejern eller dettes folk. Såfremt Dansk Rendejern er ansvarlig for fejl og mangler efter det ovenfor anførte, er Dansk Rendejern berettiget til, efter eget valg, enten at ombytte, genfremsende, omlevere eller reparere ydelser eller løsøre, som viser sig mangelfulde. Kunden afholder udgifter til evt. afmontering, genfremsendelse, installation, forsendelse, genmontering, genindlæsning og opstart m.v. Kunden må ikke foretage mangeludbedring medmindre Dansk Rendejern skriftligt har godkendt manglerne og godkendt måden, hvorpå der skal foretages mangeludbedring. Kunden opfordres til, straks når det solgte er kommet ham i hænde, at foretage sådan undersøgelse som ordentlig forretningsbrug kræver. Lider det solgte af en mangel, skal kunden skriftligt inden 5 hverdage fra leveringen, at meddele Dansk Rendejern dette. Efter udløbet af 5-dages fristen, kan manglen ikke påberåbes. Eventuel erstatning kan i intet tilfælde kræves til dækning af kundens driftstab, avance tab, dagbøder eller andet indirekte tab. Dansk Rendejern´s forpligtelser i medfør af ovenstående bestemmelser, dækker ikke følger af naturligt slid eller usædvanlig brug eller overlast, mangelfuld pasning eller betjening i strid med Dansk Rendejern´s instruktioner, ændringer foretaget uden Dansk Rendejern´s skriftlige godkendelse, kundens urigtigt udførte reparationer, eller andre forhold udenfor Dansk Rendejern´s kontrol. Dansk Rendejern er ikke ansvarlig for fejl og mangler, der gøres gældende senere end 12 måneder efter levering fra Dansk Rendejern.

Levering

Levering sker med fragtmand, hvis ikke andet er aftalt herom.

Leveringstid

Den angivne leveringstid er omtrentlig og med forbehold af forsinkelse som følge af strejker, lockout, krig, mobilisering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, transporthindringer, restriktioner af drivkraft, ildsvåde, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører eller årsager udenfor Dansk Rendejern's kontrol, og leveringstiden vil i påkommende tilfælde være at udskyde med et til hindringens varighed, svarende antal dage. Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig. Såfremt leveringstiden er angivet, som et bestemt antal dage eller uger, regnes perioden fra det tidspunkt, da Dansk Rendejern har modtaget samtlige de for ordrens udførelse nøjagtige oplysninger fra kunden. Såfremt kunden ikke opfylder eventuelle forfaldne betalingsforpligtelser, udskydes leveringstiden med et tidsrum svarende til forsinkelsen, af den pågældende betaling. Dansk Rendejern er berettiget til at foretage sådanne ændringer, opdateringer eller andet vedligehold af Dansk Rendejern´s IT systemer, der ikke har nogen væsentlig indvirkning på Dansk Rendejern´s opfyldelse af indgåede aftaler, og i øvrigt ikke væsentligt forringer oppe tiden eller afvikling af ydelser fra Dansk Rendejern. Såfremt der opstår forsinkelse af andre årsager end foran nævnt, berettiger dette dog ikke kunden til at hæve handlen helt eller delvist, eller gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende mod Dansk Rendejern, medmindre forsinkelsen må betragtes som væsentlig, og Dansk Rendejern herefter ikke har foretaget levering senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav herom fra kundens side. Eventuel erstatning kan i intet tilfælde kræves til dækning af kundens driftstab, Avance tab, dagbøder eller andet indirekte tab.

Tegninger m.v.

Alle tegninger, overslag, beskrivelser eller andet materiale, der skal fremsendes ved afgivelse af tilbud eller leverancer, er Dansk Rendejern´s ejendom, og må ikke uden Dansk Rendejern's skriftlige tilladelse mangfoldiggøres, forelægges andre firmaer eller benyttes til at udføre arbejde efter. Tegninger m.v., som Dansk Rendejern har udført til brug ved tilbud, skal på forlangende returneres.

Produktinformationer, rådgiveransvar

Dansk Rendejern er i almindelighed kun ansvarlig for, at det solgte svarer til de specifikationer, der er oplyst i forbindelse med salget – ikke for om varen er egnet til kundens brug. Ansvar herudover påtager Dansk Rendejern sig kun, hvis Dansk Rendejern har ydet særskilt, skriftlig rådgivning til kunden i form af udarbejdelse af projekt, udarbejdelse af egentlige beregninger eller i form af afgivet, særskilt, skriftlig udtalelse om det solgtes brugbarhed til et specielt angivet formål til kunden, der ikke må antages, at besidde fornødent sagkundskab på området til selvstændigt, at vurdere spørgsmålet om varens egnethed. Dansk Rendejern har intet ansvar for udtalelser, hvis det er angivet, at udtalelserne hviler på en skønsmæssig bedømmelse eller en vurdering. Dansk Rendejern påtager sig kun ansvar, hvis den ydede rådgivning må siges, at være uforsvarlig set i relation til den viden, som Dansk Rendejern besad på rådgivningstidspunktet om genstanden for rådgivningen. Dansk Rendejern's rådgivning ydes på basis af Dansk Rendejern's leverandørers opgivne data, og Dansk Rendejern dækker kun tab som følge af fejl i dette datamateriale, i det omfang Dansk Rendejern 's leverandører yder Dansk Rendejern erstatning herfor. Konstateres der fejl i den af Dansk Rendejern sammen med dettes leverance ydede skriftlige rådgivning, skal kunden uden unødigt ophold, straks efter at kunden er eller burde være blevet opmærksom på tilstedeværelsen af fejlen, underrette Dansk Rendejern. Ved tilsidesættelse af denne bestemmelse erstatter Dansk Rendejern alene sådanne tab, der måtte være opstået som en direkte følge af Dansk Rendejern fejlagtige rådgivning på det tidspunkt, kunden burde have underrettet Dansk Rendejern. Ved rettidig reklamation yder Dansk Rendejern kunden ny, vederlagsfri rådgivning. Dansk Rendejern hæfter aldrig for driftstab, avance tab, dagbøder eller andet indirekte tab. Dansk Rendejern's ansvar for tab opstået som følge af rådgivningsfejl ophører senest 1 år efter, at leverance, hvortil rådgivningen er knyttet, er overgivet til kunden.

Force majeure

Dansk Rendejern er ikke ansvarlig overfor kunden, når følgende omstændigheder indtræder efter aftalens indgåelse og hindrer eller udsætter opfyldelsen af aftalen:
krig og mobilisering, oprør og uroligheder, terroraktioner, naturkatastrofer, strejker og lockouts, vareknaphed hos Dansk Rendejern's underleverandører samt mangler eller forsinkelse ved leverancer fra underleverandører, brand, manglende transportmuligheder, valutarestriktioner, import- og eksportrestriktioner, dødsfald, sygdom eller fratræden af nøglepersoner, edb-vira eller andre omstændigheder, som Dansk Rendejern ikke er direkte herre over. I dette tilfælde er Dansk Rendejern berettiget til at udskyde levering, indtil opfyldelseshindringen er ophørt eller alternativt erstatnings frit annullere aftale helt eller delvist.

Produktansvar

For sådanne skader, som umiddelbart er omfattet af lov nr. 481 af 7. juni 1989 om produktansvar, gælder lovens bestemmelser. For så vidt angår produktansvar, der ikke er omfattet af ovennævnte lovs bestemmelser, gælder følgende begrænsninger: Dansk Rendejern er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Dansk Rendejern's eller andre, som Dansk Rendejern har ansvaret for. Dansk Rendejern er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materialet er i kundens besiddelse. Dansk Rendejern er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af kunden, eller på produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er Dansk Rendejern ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade. Dansk Rendejern er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. I den udstrækning Dansk Rendejern måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er kunden forpligtet til at holde Dansk Rendejern skadesløs i samme omfang, som Dansk Rendejern´s ansvar er begrænset efter de 3 foretagende stykker. Disse begrænsninger i Dansk Rendejern´s ansvar gælder ikke, hvis Dansk Rendejern har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Dansk Rendejern og kunden er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af materiellet.

Lovvalg og værneting

I tilfælde af uenighed mellem parterne skal tvisten afgøres efter dansk ret. Før nævnte lovvalgsregel omfatter dog ikke dansk rets internationale privatretlige regler. Dansk Rendejern kan dog kræve tvisten afgjort ved voldgift i henhold til de til enhver tid gældende regler herom.

Øvrigt

Ændringer eller tilføjelser til nærværende salgs- og leveringsbetingelser skal være aftalt skriftligt for at være gyldige mellem Dansk Rendejern og kunden

Download

Hos Dansk Rendejern ApS, sælger vi rendejern, hængselsstifter og special produkter i høj kvalitet.

Hængselstifter

Til murTil træ

Rendejern

Korte kvart- og halvrunde
Lange kvart- og halvrunde samt firkantet

Konsoljern

Korte kvart- og halvrunde
Lange kvart- og halvrunde samt firkantet

Nem styring af pex rør ved montering.

Vores pex rørsstyring, gør det nemt at holde styr på sin installation.

Læs mere

Smart skinne til udendørsaffaldscontainer.

Smart skinne til udendørsaffaldscontainere.
Til dig som er træt af at dine affaldscontainere vælter i blæsevejr eller ikke står på række.

Læs mere

Sækkestativer og vaskesække i flere varianter.

Forsynet med 2 fjederstålsarme med rillede håndtag som forhindrer, at sækken glider.

Læs mere